Agjencia e Zbatimit të Gjuhës nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Institutin Albanologjik të Prishtinës

Në suaza të Ditëve të Alfabetit 2020, sot në Shkup Agjencia e Zbatimit të Gjuhës nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me Institutin Albanologjik të Prishtinës.

Dokumentin në fjalë e nënshkruan dy homologët e këtyre institucioneve, dr. Ylber Sela (AZGJ) dhe dr. Hysen Matoshi (IAP).

Pas këtij akti solemn, ata theksuan simbolikën që ka ky memorandum pikërisht në Ditët e Alfabetit, si dhe rëndësinë e veçantë të bashkëpunimit në fushën e gjuhës shqipe, shkëmbimeve të ndryshme shkencore, kulturore etj.

Shkup, 20.11.2020


Агенцијата за примена на јазикот потпиша Меморандум за соработка со Албанолошкиот институтот во Приштина

Во рамките на Деновите на албанската азбуката 2020 година, денес во Скопје Агенцијата за примена на јазикот потпиша Меморандум за соработка со Албанолошкиот институт во Приштина.

Меморандумот е потпишан од страна на двајцата директори на овие институции, д-р Илбер Села (АПЈ) и д-р Хисен Матоши (АИП).

По овој свечен чин, тие ја истакнаа симболиката што ја има овој меморандум затоа што е потпишан токму во Деновите на албанската азбука, како и посебната важност на соработката во областа на албанскиот јазик, разните научни и културни размени итн.

Скопје, 20.11.2020 г.


The Language Implementation Agency Signed a Memorandum of Cooperation with the Institute of Albanology in Pristina

​Within the framework of the Alphabet Days 2020, today in Skopje the Language Implementation Agency signed a memorandum of cooperation with the Institute of Albanology in Pristina.

The aforementioned document was signed by the two counterparts of these institutions, Ylber Sela PhD (LIA) and Hysen Matoshi PhD (IA).

After this solemn act, they emphasized the symbolism that this memorandum has precisely in the Alphabet Days, as well as the special importance of cooperation in the field of Albanian language, various scientific and cultural exchanges etc.

Skopje 20/11/2020