Bekteshi: Me Strategjinë energjetike deri në vitin 2040 modernizim i plotë dhe transformim i sektorit energjetik

Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në Samitin e Ballkanit Perëndimor, të organizuar nga Banka Evropiane për Ripërtëritje dhe Zhvillim (BERZH) në Londër, e prezantoi strategjinë për energjetikë të Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2040 me të cilin definohen çmimet afatgjata për zhvillimin e veprimtarive të veçanta energjetike që të sigurohet siguri në furnizimin me llojet e ndryshime të energjisë, duke siguruar kushte dhe mënyra për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe masave për realizimin e mbrojtjes.

“Strategjia siguron një platformë për modernizimin e përgjithshëm të sektorit të energjisë dhe transformimin në përputhje me tendencat e energjisë së BE-së, duke kontribuar në rritjen e aksesit, integrimin dhe disponueshmërinë e shërbimeve energjetike, uljen e ndotjes lokale dhe globale dhe rritjen e pjesëmarrjes së sektorit privat, duke marrë parasysh potenciali i zhvillimit të Maqedonisë dhe specifikat e brendshme. Duke vepruar kështu, Strategjia integron aspektet klimatike dhe mjedisore të sektorit të energjisë, ndërsa propozon energji të përballueshme, të besueshme dhe të qëndrueshme për të ardhmen” , theksoi Bekteshi.

Ai shtoi se paralelisht, me këtë vlerësim strategjik i ndikimit në mjedis është zhvilluar si një dokument i veçantë për vlerësimin e mundësive mjedisore të qëndrueshme dhe të qëndrueshme për arritjen e objektivave.

“Është e rëndësishme të theksohet se ne kemi hartuar Strategjinë e parë të zhvillimit të energjisë deri në vitin 2040 midis shteteve anëtare të Komunitetit të Energjisë. Strategjia mbështetet në rritjen e gjelbër dhe ofron zgjidhje për të adresuar ndryshimin e klimës, veçanërisht në skenarin e gjelbër. Skenari i Gjelbër parashikohet të arrijë pjesën e burimeve të energjisë së rinovueshme deri në 44 për qind në 2040 në konsumin e përgjithshëm të energjisë”, theksoi Ministri Bekteshi para të pranishmëve në panel.

Ministri u bëri thirrje investitorëve që të kenë në konsideratë mundësitë e investimit në burime të rinovueshme.

“Me Strategjinë janë të parapara investime në termocentralet të reja fotovoltaike me ose pa mbështetje janë planifikuar të kenë një kapacitet të instaluar të përgjithshëm prej 1357 M ose 41,8 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar për prodhimin e energjisë; Centralet e reja të biogasit dhe biomasës planifikohen të kenë një kapacitet të instaluar me total prej 38 MW gjegjësisht 1.2 për qind të kapacitetit të instaluar të përgjithshëm për prodhimin e energjisë; Hidrocentralet e reja të mëdha (Çebren,Gradec,Veles, Kozjak,Globoçicë) janë planifikuar të kenë një kapacitet total të instaluar prej 775 MW,përkatësisht 23.9 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar për prodhimin e energjisë; – Hidrocentralet e reja të vogla janë planifikuar të kenë një kapacitet të instaluar total prej 223 MW përkatësisht 6.9 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar për prodhimin e energjisë” – Centralet e reja të gazit planifikohen të kenë një kapacitet të instaluar total prej 141 MW ose 4.3 për qind të kapacitetit të përgjithshëm të instaluar për prodhimin e energjisë, sqaroi Bekteshi.

Ministri ka deklaruar se investimet në lidhjen e energjisë dhe diversifikimi i burimeve të energjisë janë shumë të rëndësishme jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por edhe për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor.

Ai me drejtorin e BERZH-së ka biseduar për mundësinë e ndërtimit e një interkonektori për gaz natyror me Kosovën që do të jap mundësi shtesë Maqedonisë së Veriut të bëhet vend transitues për gazin natyror për Ballkanin Perëndimor.