Elezi: Me sukses realizohen masat nga Programi i reformave ekonomike

Ministria e Financave do të vazhdojë të forcojë menaxhimin e financiave publike, për të përmirësuar disiplinën fiskale dhe transparencën në shpenzimet publike, kështu deklaroi zv.ministrja e financave Shiret Elezi lidhur me vlerësimin e programit të reformave ekonomike (PER) të Komisionit Evropian për periudhën 2019 – 2021. Delegacioni i KE-së përbëhet nga përfaqësues të Drejtorive për Zgjerim, Ekonomi, Financa dhe Punë e politikë sociale.

“Programi i reformave ekonomike të miratuara nga qeveria më 22 janar, është bazë për reformat kyçe që do të intensifikojë edhe më tej dialogun tonë me BE-në. Është një nga dokumentet themelore për përcaktimin e prioriteteve strategjike vjetore dhe qëllimeve të qeverisë”, vlerësoi mes tjerave zv.ministrja Elezi.

Ajo gjithashtu vuri në dukje se procesi i udhëhequr nga KE është shumë i rëndësishëm për qeverisjen ekonomike të vendit. Si rezultat i veprimeve të ndërmarra deri më tani janë realizuar pjesa më e madhe e rekomandimeve në pajtim me dialogun ministror të përbashkët në maj të vitit të kaluar.

Përgatitja e PER është e koordinuar nga Ministria e Financave dhe dorëzohet në KE pas miratimit të saj, jo më së voni se 31 janari.

Në takim u diskutua zbatimin e konkluzioneve të përbashkëta dhe rekomandimeve të miratuara në Dialogun ministror të përbashkët të mbajtur në Bruksel më 25 maj 2018 dhe janë shqyrtuar dhe prioritetet për periudhën e ardhshme që synon formulimin e rekomandimeve të mundshme të reja për politikat makro dhe fiskale dhe reformat strukturore në shtet.

Programi i reformave ekonomike i periudhës 2019 – 2021, përveç kuadrit makroekonomik e fiskal afatmesëm ofron një sërë reforma kyçe 18 prej tyre sektoriale strukturore për të nxitur konkurrencën dhe rritjen ekonomike. Masat që lidhen me tregun e energjisë dhe transportit, bujqësisë, industrisë, mjedisin e biznesit dhe reduktimin e ekonomisë informale, përmirësimin e infrastrukturës dhe qasjes në financa për kërkimin shkencor, zhvillimin dhe inovacionin, lehtësim të tregëtisë, punësimin dhe tregun e punës dhe mbrojtjen sociale e gjithëpërfshirëse.

Në kushtet e masave që do të merren këtë vit, për shembull, në tregun e energjisë janë të drejtuara në drejtim të vazhdimit të aktiviteteve për të rritur konkurrencën, promovimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë. Në transport aktivitete do të vazhdojnë për të lehtësuar kalimin ndërkufitar mes Maqedonisë dhe Serbisë, dhe vendeve fqinjë do të zbatohet dhe Inteligjent Transporti Systems (ITS) përgjatë Korridorit 10. Në sektorin e bujqësisë, megjithatë, masat do të mundësojnë përmirësimin e ujitjes, konsolidimit dhe defragmentation e tokës bujqësore. Vazhdimi i aktiviteteve për të harmonizuar kornizën ligjore për prokurimin publik me Bashkimin Evropian (Acquis), pastaj zhvillimin e një portali kombëtar për e-shërbime dhe për të reduktuar ekonominë informale.

Programi i këtij viti është dokumenti i pestë me rradhë, përgatitur në përputhje me Programin e Qeverisë 2017-2020, Strategjia e rishikuar fiskale për periudhën 2019-2021 dhe buxhetit për vitin 2019, si dhe dokumentet tjera kombëtare strategjike. Gjithashtu,Programi është në përputhje me strategjinë e BE për një zhvillim ekonomik të shpejtë, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës “Europa 2020”. Misioni i KE po qëndron në vendin tonë në kuadër të përgatitjes së Dialogut ri të përbashkët Ministror i cili do të mbahet në muajin maj të vitit 2019, në mes të ministrave të financave të vendeve anëtare të BE dhe guvernatorëve të Bankave Qendrore nga Ballkani Perëndimor përfshirë dhe Turqia.