Elezi: Teknologji digjitale në industrinë e sigurimeve për shërbime më të mira

Zbatimi i teknologjive digjitale nuk është më çështje që kompanitë e sigurimeve të vendosin, sepse gara tashmë është duke u zhvilluar dhe ata që nuk do ta aplikojnë me kohë, do të ndiejnë pasojat. Revolucioni Hinterk që është përqendruar më së shumti në ‘banking’ në dhjetë vitet e fundit, ka prekur edhe sektorin e sigurimeve.

InSurtech ofron aftësi analitike që parashikojnë nevojat dhe dëshirat e klientëve dhe ndërtojnë produkte që u përshtaten atyre. Duke përdorur inteligjencën artificiale, ne i përfshijmë detyrat e ndërmjetësit në një përzierje të zgjidhjeve më të mira të shërbimit ndaj klientit – në klasë, kështu thekson zëvendës ministrja e financave, Elezi.

Për të paraqitur zgjidhje digjitale me qëllim të përmirësimit të proceseve të industrisë së sigurimeve, muajin e kaluar Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe Dhoma e Tregtisë organizuan një konferencë “Insurtech Shkup 2019”. Një numër i madh i kompanive fillestare kanë paraqitur zgjidhjet e tyre, përfshirë digjitalizimin e Raportit Europian të Dëmit, krahasimin në internet të përgjegjësive dhe çmimet e sigurimit Casco dhe një zgjidhje për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave në këtë drejtim.

Organizimi i aktiviteteve të tilla dhe të ngjashme tregon qasjen vizionare të ISA-së në tregun e sigurimeve, duke demonstruar vetëdijen për rëndësinë e teknologjisë në këtë fushë dhe duke përafruar fillimet si një lidhje kryesore në ekosistem që mund të jetë një burim i shkëlqyer i inovacionit që do të arrijë cilësi shumë më të madhe dhe shtrirja e shërbimeve për përdoruesit.

Një sistem i qëndrueshëm financiar është një kusht për shpërndarjen efikase të burimeve dhe besimin e qëndrueshëm në institucionet financiare. Prandaj, vendi po bën vazhdimisht përpjekje për të forcuar sistemin financiar duke siguruar një kornizë më të mirë rregullatore, mbikëqyrje të kujdesshme dhe mbrojtje efikase të konsumatorit. Ministria e Financave pret që rritja e tregut të sigurimeve të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, duke forcuar politika të shëndosha makroekonomike, rregullore të dizajnuara mirë dhe mbikëqyrje efikase, potencon kështu zëvendës ministrja Elezi.

Përndryshe, vitin e kaluar, bruto qarkullimi vitin e kaluar ka arritur në 9.9 miliardë denarë, ose rritje mesatare vjetore prej 5.5%. Të dhënat e fundit, që nga tremujori i dytë i vitit 2019, tregojnë se 16 kompani të sigurimeve janë aktive në tregun e sigurimeve, 11 prej të cilave janë kompani të sigurimeve jo të jetës dhe 5 janë kompani të sigurimeve të jetës. Gjithashtu, ka 36 kompani brokerimi të sigurimeve, 11 agjenci sigurimesh dhe 6 banka biznesi që veprojnë si agjentë sigurimesh.