Shpallje publike nga komuna e Kërçovës për personat e papunë dhe punëdhënësit e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla

Komuna e Kërçovës, në zbatim të Programit për mbështetjen e zhvillimit ekonomik lokal në të cilin është paraparë buxhet për “Mbështetje të sipërmarrjes, planet e biznesit, duke filluar me fillimin e bizneseve të reja dhe zbatimin e projekteve që kontribuojnë në uljen e papunësisë në komunën” dhe për “punësim të subvencionuar”, ka bërë shpallje publike.

Kryetari Dehari me qëllim të Krijimit të një ekonomie konkurruese në biznesin privat, mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve dhe sipërmarrjes, me shpalljen publike për personat e papunë në territorin e Komunës së Kërçovës regjistruar në Qendrën e punësimit – Kërçovë dhe punëdhënësit e ndërmarrjeve mikro dhe të vogla që duan të zgjerojnë dhe zhvillojnë biznesin e tyre me hapjen e vendeve të reja të punës, për të aplikuar për pjesëmarrje në masat aktive për vetëpunësim.

Shpallja Publike:

SHPALLJE PUBLIKE